Säkerhetsrådgivning

Noréns Säkerhet & Utbildning AB

Vår kunskap-Er trygghet

Säkerhetsrådgivare

Säkerhetsrådgivaren ska under verksamhetsledningens ansvar se till att farligt gods avsänds och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden.

Säkerhetsrådgivaren ska vara ett instrument för verksamhetsledningen att åstadkomma hög säkerhet vid transport av farligt gods, bland annat genom att se till att bestämmelserna för transport av farligt gods uppfylls. Säkerhetsrådgivarens ansvar och uppgifter kan utföras av företagsledaren eller av en eller flera anställda. Uppgifterna kan också utföras av en säkerhetsrådgivare som inte tillhör verksamheten. 


Det är viktigt att säkerhetsrådgivaren har kunskap om verksamheten för att kunna upprätta ändamålsenliga rutiner och instruktioner, rapportera om inträffade olyckor och tillbud samt sammanställa årsrapport om verksamheten avseende transport av farligt gods.


Enligt föreskrifterna om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods har rådgivaren följande uppgifter och ansvar: 


Förebyggande uppgifter

Exempel på uppgifter som syftar till förebyggande åtgärder:


 • Se till att bestämmelserna i lagen om transport av farligt gods och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs.
 • Ge verksamheten råd i frågor som rör transport av farligt gods.
 • Identifiera farligt gods som lämnas för transport eller transporteras.
 • Följa de särskilda krav som gäller för transportmedel och utrustning för transport av farligt gods, när sådana ska anskaffas.
 • Säkerställa att berörd personal har tillräcklig utbildning och att den finns dokumenterad.
 • Säkerställa att de handlingar och den säkerhetsutrustning som ska medföras i transportmedlet motsvarar gällande bestämmelser.
 • Utarbeta rutiner i samband med inköp och underhåll av utrustning.
 • Öka medvetenheten hos personalen om farorna vid transport, lastning eller lossning av farligt gods.
 • Kunna agera snabbt och effektivt vid eventuella olyckor eller tillbud under transport, lastning eller lossning av farligt gods.
 • Förhindra nya olyckor, tillbud eller allvarliga regelöverträdelser.
 • Säkerställa att det finns en uppdaterad skyddsplan enligt kraven i ADR-S och RID-S.


Här är en del saker en säkerhetsrådgivare kan hjälpa till med.


 • Förebygga olyckor och tillbud
 • Skapa arbetsrutiner för farligtgods hantering
 • Implementera rutiner och regler
 • Rådgivning
 • Upprätta och insända eventuella olycksfallsrapporter till MSB
 • Utbilda i farligtgods
 • Löpande kontrollera efterlevnaden av regler och rutiner
 • Skriva årlig rapport
 • I Sverige krävs att ett företags säkerhetsrådgivare ska vara certifierad i samtliga transportslag som företaget utnyttjar vid farligt gods transport.
 • Certifieringen måste uppdateras vart 5:e år hos MSB. Behörigheten gäller i samtliga EU-länder.


 

Samarbetspartners